• Studio Marychi  gevestigd te Helmond is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens

  Home

  Adres hoofdvestiging: Neerwal 34, 5708 ZA Helmond

  Telefoonnummer: 06-21566478

  Maryscha van de Leijgraaf is zelf de Functionaris Gegevensbescherming van Studio Marychi.  Zij is te bereiken via info@studiomarychi.nl 

  De persoonsgegevens

  Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • In geval van behandeling/lidmaatschap van kinderen: naam, telefoonnummer en emailadres van een ouder
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in inschrijfformulier, correspondentie, mail, Whatsapp en telefonisch

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

  Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • Informatie over je gezondheid
  • Datum van de start van het lidmaatschap
  • Deelname aan diverse workshops

  Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

  Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen, verwerken van betalingen
  • Je te kunnen bellen of e-mailen of Whatsappen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
  • Voor het verzenden van onze “nieuwsbrief”
  • Omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  • Een goede begeleiding geven tijdens de lessen, dan wel behandeling o.a. in verband met contra-indicaties.

  Bewaarplicht persoonsgegevens

  Studio Marychi bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Maryscha van de Leijgraaf zal geen gegevens van cliënten delen of aan anderen verstrekken zonder hun toestemming.

   

  Maryscha van de Leijgraaf verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

   

  Met eventuele bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zullen wij een verwerkersovereenkomst afsluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dit kan zijn een administratiekantoor of een bedrijf die de website bouwt of het hosten van de website doet of een bedrijf voor (online) software voor boekhouden. Studio Marychi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens Studio Marychi van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • Studio Marychi hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Studio Marychi maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Studio Marychi test en evalueert regelmatig haar maatregelen;
  • Eventuele invalkrachten of andere samenwerkende partners zijn/worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

   

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  De website van Studio Marychi gebruikt geen cookies.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.
  • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou (of een andere door jou te bepalen zorgverlener of organisatie) te sturen.

   

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studiomarychi.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou wordt gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone is de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek.

   

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Studio Marychi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@studiomarychi.nl of https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   

  Opgesteld mei 2018